FAQs Complain Problems

सेवा करार खरिद सम्बन्धी प्रकाशित सूचना बमोजिम तपसिलको विज्ञापन नम्बर र पदमा दरखास्त फाराम पेश गरेका मध्ये स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली विवरण देहाय बमोजिम प्रकाशन गरिएको छ।